Ohze JSC | Kết nối đam mê dẫn đầu công nghệ

Bài test tính năng hệ thống Game Sân Đình

Câu 1: Sân Đình hiện có bao nhiêu mức Công Thần (không tính Thường Dân

A. 8                                B. 9                            C. 10                          D. 11

Câu 2: Số lượng thông báo tối đa có thể hiển thị ở bảng Thông Báo trong game là bao nhiêu (ko tính lỗi hiển thị).

A. 1                                B. 2                             C. 3                           D. 4

Câu 3: Giới hạn ký tự trong tên nick Sân Đình là bao nhiêu chữ cái

A. 10                              B. 12                          C. 15                         D. 20

Câu 4: Các bàn chơi Chắn hiện tại đang có bao nhiêu loại nền bàn mỗi khu (trừ khoa cử)

A. 1                                B. 2                            C. 3                           D. 4

Câu 5: Sân Đình thu phí tặng Bảo là bao nhiêu %

A. 5%                            B. 6%                         C. 7%                        D. 8%

Câu 6: Nếu bàn chơi đang chơi 4 người, cần bao nhiêu người trong đó đồng ý đá thì mới có thể đá 1 người chầu rìa.

A. 1                                B. 2                            C. 3                           D. 4

Câu 7: Nếu khuyến mại sự kiện max là 100%, Tổng phần trăm khuyến mại cao nhất có thể đạt được là bao nhiêu (không tính nạp tiền mặt với Mod).

A. 350%                        B. 400%                    C. 450%                   D. 500%

Câu 8: Khoa Cử bắt đầu từ thời điểm nào hàng ngày.

A. 19:00                        B. 19:30                    C. 20:00                    D. 21:00

Câu 9: Vòng loại Sân Đình bắt đầu vào ngày bao nhiêu hàng tháng

A. 25                             B. 26                          C. 27                          D. 28

Câu 10: Một ngày người chơi có thể nhận tối đa bao nhiêu hộp quà miễn phí

A. 3                                B. 5                           C. 7                            D. 10

Câu 11: Tối đa 1 tháng có bao nhiêu người đỗ thi Đình

A. 4                                B. 8                           C. 16                           D. 32

Câu 12: Mật khẩu bàn chơi gồm bao nhiêu ký tự

A. 4                              B. 6                             C. 8                              D. 10

Câu 13: Người chơi có thể vay tối đa bao nhiêu Bảo trong 1 lần

A. 100 triệu               B. 200 triệu              C. 500 triệu               D. 1 tỷ

ĐÁP ÁN (bôi vào để đọc): BCDCAACCABAAD

Add Comment